นางสาว หนึ่งฤทัย เชี่ยวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ รำไทย, ร้องเพลง