นางสาว หนึ่งฤทัย รัคบุตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรี ทำภาพยนตร์