นางสาว หทัยรัตน์ เข็มพิลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ เต้นรำ