นางสาว สุวิมล จันทร์กลาง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาแฮนด์บอล,บาสเกตบอล