นาย สุวิทย์ แสงฉาย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แกาะสลัก, ใบตอง