นาย สุรัตน์ บัณณสิทธิ์รัตน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ