นางสาว สุมาลี อยู่เย็น

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีด,ดนตรีไทย