นางสาว สุภาวดี จงใจเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม MS