นางสาว สุภัทรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ