นางสาว สุธาทิพย์ บูณย์ประเสริฐกุล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ