นางสาว สุดารัตน์ ขุนศรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์