นาย สุชาติ เขมาเบญจพล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาฟุตบอล เล่นดนตรี