นางสาว สิริยาภา ยวงมณี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์