นางสาว สิริพร จันจู

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีได้ Express