นาย สามารถ เศษศรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิชาชีพครู

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ความสามารถพิเศษ งานด้านการส่งเสริม การรับราชการและธุรกิจส่วนตัว