นางสาว สาธิตา โพธิ์เจริญกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เต้นแอโรบิค