นาง สมพร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ