นางสาว ศุภพิชญ์ ณ ลำพูน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ