นาย ศุภกิต คงเพิ่มพูล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นฟุตบอล