นางสาว ศิริรัตน์ พิพัฒน์พันธ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เต้น รำ ทำอาหาร