นางสาว ศิริพร จามน้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การโรงแรม

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ