นาย ศัตวรี ชื่นจิต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดีไซร์เสื้อผ้า,แต่งหน้า, การแสดง