นางสาว ศศิธร กฤษฎาภินิหาร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาเปตอง