นางสาว ศราทิพย์ เรขะวิบูลย์ชัย

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การท่องเที่ยว

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ