นาย วีระวัฒน์ กลีบศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทางด้านไฟฟ้า