นาย วีรพงษ์ วัชรวงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล ร้องเพลง