นางสาว วิไลลักษณ์ ลัมประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ