นาย วิศรุต กาญจนถาวรสิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นักกีฬาฟุตบอล