นางสาว วิลาสินี แรงสูงเนิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ