นางสาว วิภาวี เปรมปราชญ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยไม่ระบุอังกฤษ,คอมพิวเตอร์