นางสาว วิภาวี ศรีชัย

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สาขา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เครื่องสายดนตรีสากล (เซลโล่)