นางสาว วิภาพรรณ เลาหเธียรประธาน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ