นาย วิธวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา (ฟุตบอล)