นางสาว วราภรณ์ เอี่ยมมันต์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ