นาง วรวรรณ์ โกศลสมบูรณ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แบดมินตัน