นางสาว วรรณวิศาข์ ควรเคียงเพชร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ