นางสาว วรรณวลีย์ คร่ำสุข

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์,ดนตรีไทย