นางสาว วรรณพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์คอมพิวเตอร์ เล่นแบดมินตัน