นางสาว ลัดดาวัลย์ คงนุ่ม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์