นางสาว ลดา แย้มขยาย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย(ซอด้วง)