นางสาว ฤดีมาศ กลิ่นสุคนธ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย(ขิม)