นางสาว รุ่งทิวา จันทะแจ่ม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร,เล่นกีฬา