นางสาว รุจิอร คงคาอำนวยสุข

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์