นางสาว ราณี ฉ่ำชื่น

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Program Computer,พิมพ์ดีด,จิตวิทยา(พลังจิต)