นางสาว รัตนาวลี จุฬาทิพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล วาดรูป