นางสาว รัชนีย์ ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ