นางสาว รดาวัลย์ ครุฑเสม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Program Computer,ร้องเพลง,ศิลป