นางสาว ยุภาภรณ์ ต้นลาภเจริญ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การโรงแรม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ