นางสาว มัลลิกา ผ่านนทีภัทรกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดรูป แบดมินตัน