นางสาว ภิญญารัตน์ นพภาษิต

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยไม่ระบุอังกฤษ